Wartości wspólnej Europy

Często słyszymy o wartościach na których opiera się Unia Europejska. Na tej stronie zastanowimy się,co rozumiemy pod pojęciem wartości europejskich, odwołując się do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Pisząc o tych wartościach nie możemy pominąć także Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, pomimo, że dokument ten do dzisiaj nie został przez Polskę ratyfikowany.

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Godność człowieka
Godność człowieka jest nienaruszalna i stanowi podstawę praw podstawowych.

Wolność
Wolność poruszania się daje obywatelom prawo do swobodnego przemieszczania się po Europie i przebywania na terytorium Unii. Swobody jednostki, takie jak poszanowanie życia prywatnego, wolność myśli, wyznania, zgromadzeń i wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Demokracja
Podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest demokracja przedstawicielska. Każdy obywatel Unii korzysta również z praw politycznych. Każdy pełnoletni obywatel UE ma prawo kandydować i głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obywatele UE mają prawo do kandydowania i głosowania w swoim państwie pobytu lub w państwie pochodzenia.

Równość
Wszyscy obywatele Unii są równi wobec prawa. Zasada równości kobiet i mężczyzn leży u podstaw wszystkich polityk europejskich i stanowi podstawę integracji europejskiej. Zasada równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości została zapisana w traktacie w 1957 roku, i chociaż nadal zauważalne są nierówności, UE poczyniła w tym względzie znaczne postępy.

Praworządność
Unia Europejska opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez państwa członkowskie. Na straży praworządności stoi niezależne sądownictwo. Państwa członkowskie uznały ostateczną właściwość Trybunału Sprawiedliwości, którego wyroki muszą być przez wszystkich przestrzegane.

Prawa człowieka
Prawa człowieka są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Obejmują one prawo do bycia wolnym od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także prawo do ochrony danych osobowych i prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Czy wartości te są nam wszystkim dobrze znane? Zapewne tak, ponieważ wszystkie te wartości są zapisane w naszej Konstytucji. Zatem wartości europejskie to nasze wspólne wartości!

Źródło: Oficjalny portal Unii Europejskiej https://europa.eu/european-union/index_pl

polskaeuropabieg.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone