Regulamin

POLSKA.EUROPA.BIEG – BIEG Z OKAZJI 15. ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

I. ORGANIZATOR, WYKONAWCA

 1. Organizatorem Polska.Europa.Bieg – Bieg z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (dalej: bieg europejski), jest Fundacja „Rozbiegani” wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764351, NIP 7822849009, Regon 382216400.
 2. Organizator powierza przeprowadzenie biegu europejskiego wraz z imprezami towarzyszącymi Projekt Sport sp. z o.o. sp. k. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768939, NIP 7822851590, Regon 382419094.

 II. CEL

Celem biegu europejskiego jest:
1) propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu,
2) upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
3) upamiętnienie 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
4) upowszechnianie idei wolontariatu.

III. TERMIN

Bieg europejski odbędzie się 1 maja 2019 roku – w piętnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Start biegu zaplanowany jest na godz. 11.00.

IV. MIEJSCE, TRASA

Bieg europejski ma charakter biegu indywidualnego. Każdy uczestnik samodzielnie wybiera sobie miejsce i trasę biegu. Powinna to być trasa nadająca się do biegania (np. ogólnodostępne tereny rekreacyjne) i odpowiednia do możliwości uczestnika.

V. DYSTANSE

1. Bieg europejski odbywa się na następujących dystansach:
     •  bieg europejski 5 km,
     •  bieg europejski 10 km,
     •  półmaraton europejski (21,097 km),
     •  maraton europejski (42,195 km) oraz
     •  europejski maraton+ (powyżej 42,195 km).
2. Każdy uczestnik biegu europejskiego samodzielnie dokonuje wyboru dystansu, w zależności od swoich indywidualnych możliwości.
3. Wyboru dystansu dokonuje się w momencie zgłoszenia do biegu europejskiego w formularzu rejestracyjnym. Zmiany wybranego dystansu można dokonać w terminie do dnia 20 kwietnia 2019 r. logując się do panelu uczestnika biegu europejskiego. Dostęp do panelu wraz z hasłem uczestnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W biegu europejskim mają prawo wziąć udział osoby, które do dnia biegu, to jest do 1 maja 2019 r. ukończą 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu europejskim jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Zgłoszenia na bieg europejski dokonuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej biegu https://www.polskaeuropabieg.pl/ oraz portalu zapisów Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu biegu europejskiego. Podczas rejestracji każdy uczestnik podpisuje oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play.
 3. Zgłoszenia do Biegu są przyjmowane do północy 20 kwietnia 2019 r. W przypadku bardzo dużego zainteresowania biegiem, organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej, która w zależności od terminu wpłaty wynosi:
 • 45 zł dla osób, które prześlą i opłacą zgłoszenie w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.,
 • 55 zł dla osób, które prześlą i opłacą zgłoszenie w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.,
 • 65 zł dla osób, które prześlą i opłacą zgłoszenie w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r.
 1. Uczestnicy biegu europejskiego dokonują płatności za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych podczas rejestracji. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej, co następuje po maksymalnie 3 dniach od dokonania wpłaty.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na bieg europejski na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się do panelu uczestnika. Dostęp do panelu wraz z hasłem uczestnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację.

VIII. PAKIETY STARTOWE

 1. Uczestnicy biegu europejskiego otrzymują pakiety startowe, w skład których wchodzi:
 • specjalna koszulka biegowa
 • numer startowy
 • wyjątkowy pamiątkowy medal
 1. Zawartość pakietów może być rozszerzona w zależności od pozyskanych sponsorów.
 2. Pakiety startowe są przesłane uczestnikom na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 IX. KLASYFIKACJE

 1. Na dystansach bieg europejski 5 km, bieg europejski 10 km, półmaraton europejski (21,097 km) i maraton europejski (42,195 km) prowadzone będę następujące klasyfikacje:

 a/ klasyfikacja generalna kobiet oraz klasyfikacja generalna mężczyzn,

 b/ klasyfikacje wiekowe w kategoriach:

 • K-18 kobiety 18-29 lat; M-18 mężczyźni 18-29 lat (roczniki 2001–1990),
 • K-30 kobiety 30-39 lat, M-30 mężczyźni 30-39 lat (roczniki 1989–1980),
 • K-40 kobiety 40-49 lat, M-40 mężczyźni 40-49 lat (roczniki 1979–1970),
 • K-50 kobiety 50-59 lat, M-50 mężczyźni 50-59 lat (roczniki 1969–1960),
 • K-60 kobiety 60-69 lat, M-60 mężczyźni 60-69 lat (roczniki 1959-1950),
 • K-70+ kobiety 70+ lat, M-70+ mężczyźni 70+ lat (roczniki 1949 i poniżej).
 1. Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 2. Na dystansie europejski maraton+ (powyżej 42,195 km) będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet oraz klasyfikacja generalna mężczyzn.
 3. Klasyfikacje na dystansach bieg europejski 5 km, bieg europejski 10 km, półmaraton europejski (21,097 km) i maraton europejski (42,195 km) prowadzone będą według indywidualnych czasów liczonych od startu danego uczestnika biegu europejskiego do momentu ukończenia przez niego wybranego dystansu. Klasyfikacja na dystansie europejski maraton+ (powyżej 42,195 km) będzie prowadzona według indywidualnych dystansów pokonanych przez uczestników.
 4. Pomiar czasu oraz dystansu jest dokonywany samodzielnie przez uczestników, przy użyciu posiadanych przez nich urządzeń lub aplikacji. Następnie uczestnik biegu europejskiego przesyła swój indywidualny wynik poprzez specjalną aplikację na stronie internetowej biegu europejskiego https://www.polskaeuropabieg.pl/ i na tej podstawie zostaje sklasyfikowany na ogólnopolskiej liście wyników. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji wyników przesłanych przez uczestników.
 5. Pomiar czasu nie jest obowiązkowy. Uczestnicy biegu europejskiego, którzy nie prześlą swoich wyników zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN i również otrzymają pamiątkowy medal oraz wezmą udział w losowaniu nagród.

X. NAGRODY

 1. Każdy z uczestników biegu europejskiego otrzyma wyjątkowy pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansach bieg europejski 5 km, bieg europejski 10 km, półmaraton europejski (21,097 km), maraton europejski (42,195 km) i europejski maraton+ (powyżej 42,195 km) otrzymają specjalne puchary.
 3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu europejskim otrzymają pamiątkowe statuetki.
 4. Wśród wszystkich uczestników biegu europejskiego zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody, w zależności od pozyskanych sponsorów.

XI. OŚWIADCZENIA

 1. Każdy uczestnik biegu europejskiego podczas rejestracji jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości i akceptacji niniejszego Regulaminu. Ponadto podczas rejestracji uczestnik podpisuje oświadczenie, że jest zdolny do udziału w biegu, nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu i startuje na własną odpowiedzialność. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu europejskim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) oraz szkód i strat o charakterze majątkowym, a także, że z udziałem w biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu europejskim, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy zalecają uczestnikom biegu europejskiego wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w tym biegu.
 3. Każdy uczestnik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na umieszczenie na liście startowej oraz w wynikach biegu europejskiego (publikowanych i ogólnodostępnych w Internecie) jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia, płci, kraju oraz miejscowości. Nadto uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, czasopismach, magazynach oraz na umieszczanie jego wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatorów biegu europejskiego, a także na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Sport sp. z o.o. sp. k., ul. Bożeny 20a, 61-053 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768939, NIP 7822851590, Regon 382419094. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się kontaktować pisemnie na powyższy adres lub mailowo na adres: info@polskaeuropabieg.pl. z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w Polska.Europa.Bieg – Bieg z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w szczególności w celu zawarcia z Państwem umowy i wypełnienia jej warunków określonych w niniejszym Regulaminie biegu europejskiego, wykonywania rozliczeń finansowych, przeprowadzenia działań konkursowych oraz przekazywania Państwu istotnych informacji dotyczących biegu. Listy startowe oraz wyniki biegu europejskiego, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane w Internecie.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
– art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 1. W niektórych sytuacjach, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonywania przez nas usług, Państwa dane będą przekazywane dalej, w szczególności osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, a także innym odbiorcom danych np. podmiotom rejestrującym zgłoszenia do biegu europejskiego, rejestrującym wyniki biegu, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w okresie realizowania celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane oraz w okresie korzystania z portalu zapisów Datasport. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych, w szczególności wyniki biegu europejskiego mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
 3. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo zwrócenia się z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 5. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Europa.Bieg – Bieg z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (bieg europejski).
 7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegać będzie wyłącznie na weryfikacji Państwa danych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu europejskiego uczestnicy powinni mieć na sobie koszulki biegowe oraz numery startowe dostarczone przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania uczestnikom begu europejskiego informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nimi powiązanym, prawo do przeprowadzenia z uczestnikami wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu europejskim na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych z prawem do ich modyfikowania. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników biegu europejskiego, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu europejskiego.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie organizatorzy będą informowali na stronie internetowej Biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie oraz interpretacji Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.

polskaeuropabieg.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone